xiaoxiao 发表于 2012-3-1 22:30:56

【重庆鼎晨】宏碁笔记本批发报价2012-3-1

重庆鼎晨今日特价机型:  ACER宏基系列:
              5750-2450/2G/1T/1G     43**
              4752-2350/2G/320G/1G   33**
              4752-2450-2G-500G/1G   38**
**** Hidden Message *****
         

dinosl 发表于 2012-4-28 23:29:43

了解了解情况再说

jioahng 发表于 2012-6-7 05:23:51

:):):):)宏碁笔记本批发报价
页: [1]
查看完整版本: 【重庆鼎晨】宏碁笔记本批发报价2012-3-1